Wordfence Security Premium

45,000

  •  04.04.2024
  • 7.11.5
  • 670
  • Firewall ứng dụng Web (WAF)
  • Quét bảo mật định kỳ
  • Bảo vệ bằng mật khẩu mạnh
  • Bảo vệ từ tấn công Brute Force
  • Mạng lưới Threat Defense
  • Tường lửa ứng dụng Web tùy chỉnh
  • Hỗ trợ ưu tiên
Xem demo