Function thêm pages vào trong post_type page

Đoạn function dưới đây sẽ giúp bạn thêm đường dẫn pages vào trong page có thể áp dụng cho mọi post type trong WordPress, điều này giúp tối ưu hóa link SEO trở nên tốt hơn.

Đường dẫn mới của việc thay đổi này là ví dụ code-wp.com/pages/lien-he/, để sử dụng code bạn cần copy vào trong functions.php hoặc trong plugin, lưu ý cần cập nhật permalink lại trong admin nhé.

function custom_page_rewrite_rule() {
add_rewrite_rule(
'^pages/([^/]+)/?$',
'index.php?pagename=$matches[1]',
'top'
);
}
add_action('init', 'custom_page_rewrite_rule', 10, 0);
function remove_slug_from_URL($permalink) {

$domain = get_home_url();
$cleanUrl = str_replace($domain, '', $permalink);
$new_link = get_home_url().'/pages'.$cleanUrl;
return $new_link;
}
add_filter( 'page_link', 'remove_slug_from_URL', 10, 1);
Từ khóa: