Shortcode bài viết liên quan cùng danh mục trong Flatsome

Trong Flatsome hiện chưa có bài viết liên quan cùng danh mục vì vậy bạn cần phải bổ xung nó vào ở dưới phần bài viết, bạn hãy chép đoạn code dưới đây vào functions.php và sau đó vào Giao diện -> Tùy Biến -> Blog Single Post sau đó chèn với shortcode dưới đây

[code_wp_related_posts count="3" title="Bài viết liên quan"]

function code_wp_related_posts_shortcode( $atts ) {
  $atts = shortcode_atts( array(
    'count' => 3, 
		'title' => 'Bài viết liên quan'
  ), $atts );

 
  $post_id = get_the_ID();
  $categories = get_the_category( $post_id );

  if ( ! empty( $categories ) ) {
    $category_ids = array();
    foreach ( $categories as $category ) {
      $category_ids[] = $category->term_id;
    }

  
    $related_posts_args = array(
      'post__not_in' => array( $post_id ),
      'posts_per_page' => $atts['count'],
      'category__in' => $category_ids,
      'orderby' => 'rand', 
    );

    $related_posts_query = new WP_Query( $related_posts_args );

   
    $output = '<div class="container section-title-container"><h3 class="section-title section-title-normal"><b></b><span class="section-title-main">'.$atts['title'].'</span><b></b></h3></div><div class="row large-columns-3 medium-columns- small-columns-1">'; 
    if ( $related_posts_query->have_posts() ) {
      while ( $related_posts_query->have_posts() ) {
        $related_posts_query->the_post();
        $output .= '<div class="col post-item">'; // Mở col
        $output .= '<div class="col-inner">';
        $output .= '<div class="box box-text-bottom box-blog-post has-hover">';
        $output .= '<div class="box-image">';
        $output .= '<div class="image-cover" style="padding-top:56%;">';
        $output .= '<a href="' . get_the_permalink() . '" class="plain" aria-label="' . get_the_title() . '">';
        $output .= get_the_post_thumbnail( get_the_ID(), 'medium', array( 'class' => 'attachment-medium size-medium wp-post-image', 'loading' => 'lazy' ) );
        $output .= '</a>';
        $output .= '</div>';
        $output .= '</div>';
        $output .= '<div class="box-text text-left">';
        $output .= '<div class="box-text-inner blog-post-inner">';
        $output .= '<h5 class="post-title is-large">';
        $output .= '<a href="' . get_the_permalink() . '" class="plain">' . get_the_title() . '</a>';
        $output .= '</h5>';
        $output .= '<div class="is-divider"></div>';
        $output .= '<p class="from_the_blog_excerpt">';
        $output .= get_the_excerpt();
        $output .= '</p>';
        $output .= '</div>';
        $output .= '</div>';
        $output .= '</div>';
        $output .= '</div>';
        $output .= '</div>'; 
      }
      wp_reset_postdata(); 
    } else {
      $output .= '<p>Không có bài viết liên quan nào.</p>';
    }
    $output .= '</div>';

    return $output;
  }

  return ''; 
}
add_shortcode( 'code_wp_related_posts', 'code_wp_related_posts_shortcode' );

Và đây là thành quả mình.