WordPress tung ra bản cập nhật 6.4 dành cho PHP 8.1 và 8.2

WordPress vừa tung ra bản nâng cấp 6.4 tối ưu tốc độ và cải thiện Editer mới của WordPress, nhằm cải thiện tốc độ và hiệu xuất, phiên bản này được đề xuất cho các website đang dùng phiên bản PHP 8.1 và 8.2, nếu các bạn đang sài phiên bản cũ hơn thì cần lưu ý khi update nhé, hoặc mình cần phải nâng cấp lên để website có thể hoạt động mượt mà hơn.

Xem chi tiết phiên bản update tại đây : https://wordpress.org/documentation/wordpress-version/version-6-4/

@playwright/test - 1.32.0
@wordpress/babel-preset-default - 7.26.12
@wordpress/dependency-extraction-webpack-plugin - 4.25.12
@wordpress/e2e-test-utils - 10.13.12
@wordpress/e2e-test-utils-playwright - 0.10.12
@wordpress/scripts - 26.13.12
autoprefixer - 10.4.16
chalk - 5.3.0
cssnano - 6.0.1
dotenv - 16.3.1
grunt - 1.6.1
grunt-contrib-cssmin - ~5.0.0
grunt-contrib-qunit - ~7.0.1
grunt-webpack - 6.0.0
jest-image-snapshot - ^6.2.0
postcss - 8.4.31
qunit - ~2.20.0
react-refresh - 0.14.0
sass - 1.69.3
sinon - 16.0.0
uuid - 9.0.1
webpack - 5.89.0
@wordpress/a11y - 3.42.12
@wordpress/annotations - 2.42.12
@wordpress/api-fetch - 6.39.12
@wordpress/autop - 3.42.12
@wordpress/blob - 3.42.12
@wordpress/block-directory - 4.19.12
@wordpress/block-editor - 12.10.12
@wordpress/block-library - 8.19.12
@wordpress/block-serialization-default-parser - 4.42.12
@wordpress/blocks - 12.19.12
@wordpress/commands - 0.13.12
@wordpress/components - 25.8.12
@wordpress/compose - 6.19.12
@wordpress/core-commands - 0.11.12
@wordpress/core-data - 6.19.12
@wordpress/customize-widgets - 4.19.12
@wordpress/data - 9.12.12
@wordpress/data-controls - 3.11.12
@wordpress/date - 4.42.12
@wordpress/deprecated - 3.42.12
@wordpress/dom - 3.42.12
@wordpress/dom-ready - 3.42.12
@wordpress/edit-post - 7.19.12
@wordpress/edit-site - 5.19.12
@wordpress/edit-widgets - 5.19.12
@wordpress/editor - 13.19.12
@wordpress/element - 5.19.12
@wordpress/escape-html - 2.42.12
@wordpress/format-library - 4.19.12
@wordpress/hooks - 3.42.12
@wordpress/html-entities - 3.42.12
@wordpress/i18n - 4.42.12
@wordpress/icons - 9.33.12
@wordpress/interactivity - 2.3.12
@wordpress/interface - 5.19.12
@wordpress/is-shallow-equal - 4.42.12
@wordpress/keyboard-shortcuts - 4.19.12
@wordpress/keycodes - 3.42.12
@wordpress/list-reusable-blocks - 4.19.12
@wordpress/media-utils - 4.33.12
@wordpress/notices - 4.10.12
@wordpress/nux - 8.4.12
@wordpress/patterns - 1.3.12
@wordpress/plugins - 6.10.12
@wordpress/preferences - 3.19.12
@wordpress/preferences-persistence - 1.34.12
@wordpress/primitives - 3.40.12
@wordpress/priority-queue - 2.42.12
@wordpress/private-apis - 0.24.12
@wordpress/redux-routine - 4.42.12
@wordpress/reusable-blocks - 4.19.12
@wordpress/rich-text - 6.19.12
@wordpress/router - 0.11.12
@wordpress/server-side-render - 4.19.12
@wordpress/shortcode - 3.42.12
@wordpress/style-engine - 1.25.12
@wordpress/sync - 0.4.12
@wordpress/token-list - 2.42.12
@wordpress/undo-manager - 0.2.12
@wordpress/url - 3.43.12
@wordpress/viewport - 5.19.12
@wordpress/warning - 2.42.12
@wordpress/widgets - 3.19.12
@wordpress/wordcount - 3.42.12
backbone - 1.5.0
framer-motion - 10.16.4
imagesloaded - 5.0.0
jquery - 3.7.1
polyfill-library - 4.8.0
regenerator-runtime - 0.14.0
tslib - 2.6.2
whatwg-fetch - 3.6.17
test:performance - wp-scripts test-playwright --config tests/performance/playwright.config.js
test:e2e - wp-scripts test-playwright --config tests/e2e/playwright.config.js
test:visual - wp-scripts test-playwright --config tests/visual-regression/playwright.config.js